Bonsai

Bonsai

CONIFERE

pino nero thumbergii

LATIFOGLIE

bonsai acero palmato

SHOHIN

bonsai shohin tasso